کرک نرم افزار VISSIM

نرم افزار ترافیکی vissim

نرم افزار ترافیکی vissim یك نرم افزار خردنگر برای تحلیل و مدلسازی شبكه معابر، تقاطعات، سیستمهای حمل و نقل عمومی، مدیریت پارك و غیره است، كه با داشتن قابلیتها و دقت برنامه ریزی بالاتر نسبت به نرم افزارهای مشابه؛ قادر به ارائه مشخصات و شاخصهای عملكردی راه می باشد.

این نرم افزار می تواند نتایج شبیه سازی را بصورت گرافیكی نمایش دهد.

یك نرم افزار كلان نگر است كه با داشتن مطالعات مبدا- مقصد یك شهر می تواند مدلهای سفر را كه شامل تولید، توزیع، تفكیك و تخصیص می باشد را محاسبه و بر روی شبكه بارگذاری نماید. ازآنجاكه این مدل نیازمند اطلاعات جامع بوده لذا برای شبكه های كوچك قابل اجرا نیست و این نرم افزار برای مدلهای كلان شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

نرم افزار فوق ورژن 2020 میباشد که در زمان نوشتن متن این ورژن موجود بود و در صورت در دسترس بودن ورژن جدید قابلیت رائه ورژن جدید میباشد

نرم افزار از هر لحاظ تست شده و تضمینی هست و بدون مشکل اجرا میشود

Why is PTV Vissim the global leader in simulation?

    • Detailed and Realistic Simulation PTV Vissim is proven to be the world’s standard for traffic and transport planning and for a good reason: It gives you a realistic and detailed overview about the status quo of the traffic flow and impacts, with the possibilities to define multiple what-if scenarios. With our links and connectors concept in PTV Vissim, you can map your network in detail and model different geometries – from a standard node to complex intersections.
    • Flexible and Seamless Integration As part of the PTV Traffic Suite, you can seamlessly connect the traffic simulation software to other PTV software solutions. Not only that, but the generic COM interface allows you to also interact with external applications. PTV Vissim is a flexible software that helps expand your microscopic planning simulation into a stable test environment no matter how you choose to utilise the traffic simulation software.
    • Quick & Simple Set-Up Our traffic simulation software is easy to use, and absolutely no scripting required. PTV Vissim is the most robust software for microscopic, mesoscopic, or even a combination of both in a hybrid simulation. If you are already using transport tools, chances are you can rely on PTV Vissim without having to acquire new skills.
    • Strong Network and Support With over 16,500 users, PTV Vissim is more than just a traffic and transport software; it is a community that is continuously growing. PTV has over 40 years of experience in the transport strategy and traffic solutions industry so you can take advantage of our comprehensive documentation, extensive training programmes, user group meetings as well as our professional customer service and support team, 24/7.

PTV Vissim – Traffic modeling made easy

رفتن به نوار ابزار